ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว ในนามประธานคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ