ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑ / ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑. ร่วมลดขยะด้วยแนวคิด ๓R

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

๒. การขอทานผิดกฎหมาย

๓. การทวงถามหนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๔. กระทรวงมหาดไทยเปิดระบบรับลงทะเบียน ขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๖๖ เป็นต้นไป

มาตรการด้านความมั่นคง

๕. กรมสรรพสามิตเตือนภัย ระวังบุคคลแอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

๖. ปลัด มท. ย้ำเตือนสังคม อย่าหลงเชื่อเพจรับทำบัตรประชาชน

๗. ซื้อ – ขายปืนออนไลน์ ผิดทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อ

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๘. ข่าวปลอม อย่าแชร์ ! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินพิเศษของขวัญปีใหม่ ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท

๙. ไอกรน โรคร้าย อาการคล้ายหวัด ติดต่อง่าย อันตรายถึงชีวิต

๑๐. โรคและภัยสุขภาพฤดูหนาว

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ