ออกบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยหญิงติดเตียง ในพื้นที่บ้านขอน สายปัสสาวะอุดตัน นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยหญิงติดเตียง ในพื้นที่บ้านขอน สายปัสสาวะอุดตัน นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ