ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายเสื้อวิ่ง “แล่น โละ แอ่ว เมืองแงง” ครั้งที่ ๒

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแงง ว่า จะดำเนินการจัดงานวิ่ง “แล่น โละ แอ่ว เมืองแงง” ครั้งที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สะพานเขียวบ้านพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถสั่งซื้อเสื้อวิ่งได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแงง หรือได้ที่เว็บไซต์ https://me-qr.com/Cg๑Mqwpb ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งข่าว : หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแงง ที่ นน ๗๑๖๐๑/ว๑๐๑๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายเสื้อวิ่ง “แล่น โละ แอ่ว เมืองแงง” ครั้งที่ ๒

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ