ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ในการขอร่วมมือประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคที่สามารถติดต่อและแพร่เชื้อได้ โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง โดยการมีเพศสัมพันธ์ และการถ่ายเลือด โดยมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ , วัยทำงานที่มีอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๔ ปี และเด็กวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี

๒. อาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ได้แก่ มีไข้ , มีผื่นแดงแบบ Maculopapular , ปวดศีรษะ , เยื่อบุตาอักเสบ , ตาแดง , ปวดข้อ , ต่อมน้ำเหลืองโต , อุจจาระร่วง

๓. การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ควรปฏิบัติตน ดังนี้

– กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้าน และบริเวณบ้าน โดยการทำความสะอาด , การเทน้ำทิ้ง หรือครอบฝาภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำ เพื่อไม่ให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

– พักผ่อนให้เพียงพอ

– ระวังไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวให้มิดชิด และใช้ยาทาป้องกันยุงกัด

– นอนกางมุ้ง และติดมุ้งลวดที่ประตู หน้าต่าง

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๑๗๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ