ขอแจ้งปรับแผนการจัดสรร วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ของกรมควบคุมโรค

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ในการขอร่วมมือประชาสัมพันธ์ แนวทางการให้บริการวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก หรือไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด ๑๐๐ วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นอุดมศึกษาปีที่ ๒ (หรืออายุ ๑๑ – ๒๐ ปี) รับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายก่อน ทั้งนี้ยังคงให้วัคซีน HPV จำนวน ๒ เข็ม ตามสิทธิประโยชน์ต่อไป

แหล่งข่าว : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๔๔๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแจ้งปรับแผนการจัดสรร วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ของกรมควบคุมโรค

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ