ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๓๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ