บริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยชายในเขตบ้านป่าหัด ไปพบแพทย์ตามนัดหมาย ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เที่ยงวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยชายในเขตบ้านป่าหัด ไปพบแพทย์ตามนัดหมาย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ