ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางพัชรินทร์ นัยทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ แทน ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต ๒ โดยมีนายประสิทธิ์จินะสาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อ
ให้การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้อกำหนด ในประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ