ฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๒๙ น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ