การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว และประชาคมตำบลปัว ได้จัดประชุมประชาคมเทศบาลตำบลปัว เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากประชาคมเทศบาลตำบลปัว และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ