เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน , ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เปิดได้หรือไม่ , ประกาศตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหม ? , ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเผยได้ไหม และรายงานการประชุมขอได้ไหมนะ)

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์บทความความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน , ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เปิดได้หรือไม่ , ประกาศตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหม ? , ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเผยได้ไหม และรายงานการประชุมขอได้ไหมนะ

แหล่งข่าว : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ http://www.oic.go.th

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ