ออกตรวจและให้คำแนะนำทางด้านสุขลักษณะที่ดี กับสถานประกอบกิจการ ที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกตรวจและให้คำแนะนำทางด้านสุขลักษณะที่ดี กับสถานประกอบกิจการ ที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน ๙ แห่ง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ