เทศบาลตำบลปัวรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลปัว เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 โดยมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ การดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ของ อปท. เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมให้ อปท. ปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว