ออกบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยชายติดเตียง อาศัยอยู่ในเขตบ้านนาป่าน ไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัด ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๐๘.๔๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยชายติดเตียง อาศัยอยู่ในเขตบ้านนาป่าน ไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ