ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

          วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี นายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธาน ซึ่งโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ ณ ห้อง Creative ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว