เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางกัลยา จันเนย หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงง

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ