ประชุมการจัดทำโครงการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายสิงห์ ชาวแหลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว พร้อมกับนายพิทักษ์ ไชยศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เรียนเชิญตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมประชุมขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และสรุปผลค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ