รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุที่บ้านขอน สายปัสสาวะอุดตัน ไปเปลี่ยนสายที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : เวลา ๑๒.๓๕ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยหญิง อายุ ๘๕ ปี ที่บ้านขอน สายปัสสาวะอุดตัน ไปเปลี่ยนสายที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ