รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะโอน สามารถส่งคำร้องขอโอน พร้อมแนบหนังสือยินยอมให้โอน , หนังสือรับรองความประพฤติ , สำเนาบัตรประวัติ , สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป

แหล่งข่าว : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ