การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ว่า ขอแจ้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และงานศาสนพิธี

แหล่งข่าว : หนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ที่ นน.๐๐๓๒/ว๐๐๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และงานศาสนพิธี

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ