เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงาน เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน ประจำปี ๒๕๖๗

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว ประธานในที่ประชุม ได้เรียนเชิญนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายธนศักดิ์ จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนางกัลยา จันเนย หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงาน เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพญาผานอง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปัว เพื่อปรึกษาหารือในการจัดเตรียมงานดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้านทางภาคเหนือ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปัว และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สินค้าของดีของอำเภอปัว ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ