บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเอกสารสิทธิ์โฉนด , สปก. , นส.๓ก , ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ พร้อมจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ซี่งแสดงประเภท , จำนวน , ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปัว ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของท่าน อนึ่ง หากพบว่า มีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน ๑๕ วัน ณ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐ ต่อ ๒๗

แหล่งข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ