ออกติดตาม และประเมินผู้ป่วยติดเตียง บ้านปรางค์พัฒนา ๒ รายนางลัย ทองดี

เนื้อหา : เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว ออกติดตาม และประเมินผู้ป่วยติดเตียง บ้านปรางค์พัฒนา ๒ รายนางลัย ทองดี ร่วมกับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อสม. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ