เน้นย้ำการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอปัว ว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงงสาธารณสุข  พบว่า การระบาดของโรคเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุม การได้รับวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ ประกอบกับ ในขณะนี้พบว่ามีการระบาด โรคไอกรนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครอง พาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ตามเกณฑ์และช่วงวัยที่กำหนดให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันโรคในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฎตามภาพประกอบที่แนบท้ายมาด้วยพร้อมนี้

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๒๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง เน้นย้ำการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ