โครงการจัดงานการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดโครงการจัดงานการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะกัน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อาทิ การเล่นเปตอง , การโยนโบว์ลิ่ง เป็นต้น และจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานมาพบปะ แลกเปลี่ยน รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาชุมชน และอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เช่น ให้บริการรับชำระภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะ , การออกบูธให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ ฯลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ