ล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด โซน ๓ ร่วมใจกันล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน) ให้สะอาดตามหลักสุขอนามัยที่ดี และเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางวรางค์ศิริ เมฆแสน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ , นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และเพจ Facebook ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ