ประชุมเพื่อทำความเข้าใจ คู่มือการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแผนสุขภาวะชุมชน ฉบับปรับปรุง

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางกัลยา จันเนย หัวหน้าฝ่ายปกครอง , นางสาวภิญญาพัชญ์ ทนุกิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ , นางสาวปิยธิดา ภู่ตระกูล นักวิชาการโครงการ , และนางสาวชญานิษฐ์ ไพปัญญา เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจ คู่มือการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแผนสุขภาวะชุมชน ฉบับปรับปรุง ผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom meeting

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ