สำรวจข้อมูลภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่ Heaven Villa at Pua บ้านป่าหัด

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๕๐ น. เจ้าหน้าที่งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว สำรวจข้อมูลภาษีป้าย พร้อมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่ ประเภทห้องพัก Heaven Villa at Pua ในพื้นที่บ้านป่าหัด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสุภิวัฒน์ ชัยเทศ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ