ต้อนรับคณะกรรมการประเมินชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ(รอบที่ปรึกษาคณะกรรมการระดับประเทศ) ในการลงพื้นที่ชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และส่วนราชการต่างๆ ร่วมกับชุมชนบ้านขอน ให้การและรับฟังการนำเสนอการดำเนินการด้านการจัดการขยะในพื้นที่ ทั้งจากเจ้าอาวาสวัดบ้านขอน (วัดราชสีมา)ในการจัดการขยะภายในวัด การจัดการขยะในสถานศึกษา จากผู้อำนวยการสถานศึกษาและนักเรียน การจัดการขยะในสถานประกอบการ และในครัวเรือน เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่ผ่านการประเมินทั่วประเทศจำนวน 17 ชุมชน ให้เหลือเพียง 7 ชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนประกวดในระดับประเทศต่อไป