ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ แก่ผู้ประกอบการ

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวอณัญญา ปัญญาฟู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ