โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม พื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม พื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มสตรี มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบเต้านมของตนเอง เพื่อป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้ทันท่วงที หากตรวจสอบพบว่า มีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคดังกล่าว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ