ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และคณะผู้บริหาร ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อชี้แจงและสั่งการเตรียมความพร้อม เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๗ และพิจารณามอบหมายงาน ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสำนักหรือกอง

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ