ราดคลอรีนฆ่าเชื้อโรค บริเวณแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๑๖ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการราดคลอรีนฆ่าเชื้อโรค บริเวณแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และฆ่าเชื้อโรคในบริเวณดังกล่าว ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องเรียนมายังเทศบาลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางวรางค์ศิริ เมฆแสน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ