รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา สังกัด งานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าครองชีพ) ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัคร โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ , รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ , ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๑๐. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ ก.ท หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ รวมถึงมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ