โครงการอบรมชุมชนให้เกิดการบริหารจัดการระยะที่เหมาะสม (อปท.3Rs)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมชุมชนให้เกิดการบริหารจัดการระยะที่เหมาะสม (อปท.3Rs) ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยมุ่งเน้นการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน สร้างความตระหนักแก่ประชาชนบ้านร้อง หมู่ที่ 4 ต.ปัว ในการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ได้แก่ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ นำไปสู่การบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยคณะวิทยากรจากสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านร้อง หมู่ที่ 4
อำเภอปัว จังหวัดน่าน