โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านป่าลาน

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าลาน โดยมีนายพิทักษ์ ไชยศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานตรวจติดตามและประเมินผล เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าลาน การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม ดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ในกรณีเกิดบาดแผลจากอุบัติเหตุต่าง ๆ จากวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ