ขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสุนัขและแมว มารับบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เนื้อหา : ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้กำหนดจัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสุนัขและแมว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ราชการออกให้ นำมาลงทะเบียนรับบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือตามกำหนดการ ดังนี้

– วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดบ้านป่าหัด
– วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดบ้านต้นแหลง
– วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านร้อง
– วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมบ้านขอน
– วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมบ้านป่าลาน
– วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านนาป่าน
– วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา
– วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านแก้ม
– วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านสวนดอก
– วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านปรางค์พัฒนา ๑
– วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านปรางค์
– วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านปรางค์พัฒนา ๒
– วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านไร่รวงทอง

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ