ร่วมออกตรวจและให้คำแนะนำสถานประกอบการแผงลอยในงานชมพูภูคาบานฯ กรณีพบผู้ป่วยโรคท้องร่วง ๗ ราย เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจและให้คำแนะนำสถานประกอบการแผงลอย ที่มาค้าขายในงานชมพูภูคาบานฯ กรณีพบผู้ป่วยโรคท้องร่วง ๗ ราย เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ร่วมกับนายชัยวุฒิ วันควร สาธารณสุขอำเภอปัว , เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว , เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว , ปลัดอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่ ๔

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ