โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปรางค์พัฒนา ๒ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์พัฒนา ๒ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว มาถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ และขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมอบรม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ