โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านต้นแหลง

เนื้อหา : ในวันนี้ นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้มีการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงที่ลงทะเบียนในเขตเทศบาล ณ บริเวณวัดต้นแหลง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ