โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในพื้นที่บ้านขอน

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายธวัช อัจฉริยากูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยนายปัญญวัฒน์ บุญเทพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้จัดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในพื้นที่บ้านขอน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านขอน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว มาถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมสุขภาพกาย และวิธีการทำแผลเบื้องต้น ให้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านขอน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หากเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นายปธานิน ปัญญาธิ , นางสาวชุลีพร จันต๊ะวงค์ และนางกาญจนา ขระสุ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ