ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ