ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๗

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๑. เลือกที่พักไม่ระวัง มีหวังพังทั้งทริป !

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. คำเตือน !! เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ หากพบการเผาในพื้นที่การเกษตรของท่าน “จะเสียสิทธิและมีความผิด อะไรบ้าง”

๓. ตะคริว ภาวะที่ผู้สูงอายุควรระวัง

๔.วิธีการรับมือหลังหลวมตัวใช้แอปฯ กู้เงินเถื่อน

๕. กรมการขนส่งทางบกเตือน ประชาชนที่ต้องการซื้อขายรถมือสอง !!!

๖. ปภ.แนะหมอกควัน ฝุ่น PM ๒.๕ ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้

๗. ใช้มือถือขณะขับรถ ฝ่าฝืนถูกปรับ

๘. ปิดหงอกทุกเดือนส่งผลเสียอย่างไร ?

๙. ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองกับสตรีวัยทอง

มาตรการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๑๐. มีหนี้หลายก้อน เริ่มแก้ได้เลยตามนี้ !

มาตรการด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑๑. โคก หนอง นา ไม้ ๕ ระดับ

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ