โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายธนศักดิ์ จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง , เจ้าหน้าที่กองช่าง , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานตรวจติดตามและประเมินผล เทศบาลตำบลปัว จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปรางค์ ภายในโครงการมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขาภิบาลของชุมชน และการจัดทำน้ำหมัก ปุ๋ยคอกให้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านปรางค์

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนางสาวชุลีพร จันต๊ะวงค์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ