วันท้องถิ่นไทย

วันท้องถิ่นไทย
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย
จุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง สู่ท้องถิ่นเป็นครั้งแรก

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว