ออกให้บริการเติมน้ำสะอาด บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว

เวลา ๑๕.๔๙ น. ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกให้บริการเติมน้ำสะอาด บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ