บริการรับ-ส่งผู้ป่วยหญิงสูงอายุติดเตียง อาศัยอยู่ในเขตบ้านขอน ไปเปลี่ยนสายปัสสาวะอุดตัน ณ โรงพยาบาล

เวลา ๐๙.๔๐ น. วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว บริการรับ-ส่งผู้ป่วยหญิงสูงอายุติดเตียง อาศัยอยู่ในเขตบ้านขอน ไปเปลี่ยนสายปัสสาวะอุดตัน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ