ล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

เช้าของวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ โดยมีพ่อค้า – แม่ค้าในตลาด มาช่วยดำเนินการทำความสะอาดด้วย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางวรางค์ศิริ เมฆแสน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ