บริการรับ-ส่งผู้ป่วยชายติดเตียง ในเขตบ้านนาป่าน ไปพบแพทย์ตามนัดในโรงพยาบาล

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๕ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว บริการรับ-ส่งผู้ป่วยชายติดเตียง ในเขตบ้านนาป่าน ไปพบแพทย์ตามนัดในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ